خریدار امتیاز مسکن ملی پرند


پروژه مسکن ملی پردال سازه پرند فاز ۷

/agahi-83

               09398370112 _ 09024929213


پروژه مسکن ملی سماسد فاز ۷ پرند

/agahi-82

               09024929213 _ 09398370112


پروژه مسکن ملی سرزمین ماهان پرند فاز ۰

/agahi-81

              09024929213 _ 09398370112


هزینه مسکن ملی پرند متری ۱۰ میلیون تومان

/news-27

به گفت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند ۴۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن پرند تا تابستان امسال تحویل متقاضیان می‌شود که هزینه این واحدها با مشاعات حدود ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است.


پروژه مسکن ملی پردال سازه پرند فاز ۷

/ahagi-78

               09024929213 _ 09398370112