امتیاز مسکن ملی فاز 0 پرند


پروژه هنرمندان ۱۴۵ هکتاری فاز ۰ پرند

/news-20

یکی از شهرک های جدید شهر پرند ، شهرک هنر است که حالا قرار است ۸۰۰ واحد مسکونی در آن ساخته شود.


پروژه مسکن ملی اراضی ۱۴۵ هکتاری فاز 0 پرند

/agahi-37

               09024929213 | 09398370112