امتیاز فاز 7


پیشرفت مسکن ملی پرند فاز ۷

/news-9

شهرسازی و توسعه شهری از جمله مسائل مهمی است که در جوامع مدرن بررسی می‌شود. یکی از پروژه‌های شهرسازی مهم در ایران،مسکن ملی پرند فاز هفت است. مسکن ملی پرند فاز ۷ یک پروژه بزرگ شهرسازی است که در حومه شهر تهران واقع شده و در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارد. در این مقاله، به بررسی آینده فاز ۷ پرند، پروژه‌ها و روند کار آن می‌پردازیم.